Volledige algemene voorwaarden

Versie 1701, ingangsdatum: 01-11-2017

1. Reserveringen

1. Huisdieren zijn op elke camping toegestaan in de vakantietenten of mobile-homes van Juliette Tentvakanties! Niet in elke accommodatie. Per camping wordt dit aangegeven , bij twijfel bel ons gerust!
2. Na uw reservering (telefonisch, schriftelijk of per e-mail) stuurt Juliette Tentvakanties u per mail een reserverings-bevestiging met het definitief te betalen bedrag. Bij onjuiste gegevens dient u direct, uiterlijk binnen 3 werkdagen, contact op te nemen met Juliette Tentvakanties. Indien u binnen 8 dagen na reservering geen reserveringsbevestiging heeft ontvangen, wordt u verzocht contact op te nemen met Juliette Tentvakanties.
2. Bij latere aankomst in de accommodatie of vroeger vertrek dan gereserveerd, vindt geen restitutie plaats voor de niet-gebruikte accommodatie. Incheck garantie na 16.00/ Uitchecken voor 10.00 uur. De camping heeft de mogelijkheid extra kosten in rekening te brengen indien u op andere tijden dan aangegeven staat aankomt of vertrekt.
3. Indien er minder personen daadwerkelijk in de accommodatie verblijven dan gereserveerd, zal er geen restitutie plaatsvinden voor de niet verschenen personen.
4. Het maximaal toegestane aantal personen per accommodatie is 4 à 5 tot 6 personen, in principe uit hetzelfde gezin. meerdere personen? Dan horen wij dit graag van te voren! U treft per accommodatie het maximaal aantal toelaatbare personen aan.
5. Het aantal personen dat overnacht in de accommodatie dient conform te reservering te zijn. Eventueel bezoek dient te zijn aangemeld. Juliette-Tentvakanties.nl heeft het recht uw vakantie stop te zetten en u te laten verwijderen van de camping indien u niet aan deze voorwaarde voldoet.
6. Reserveringen voor/door jongeren (< 23 jaar) of een groep in het algemeen, kunnen niet geaccepteerd worden, mits en met goedkeuring van de camping zelf.
7. Op sommige campings is het mogelijk om gratis een koepeltentje naast uw accommodatie te plaatsen. Deze zijn echter niet bedoeld om meer of andere personen te herbergen dan conform de reservering.
8. Een babypakket en/of andere extra’s zoals bijvoorbeeld een kachel kan alleen gegarandeerd worden indien deze gelijktijdig met de reservering zijn aangevraagd.

2. Betaling (Let op voor de geldende aangepaste voorwaarden tijdens het vroegboeken voor 2021/2022)

1. Na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient binnen 7 dagen 25% van de reissom te worden voldaan. Voor 31 januari? Slechts € 99,00 aanbetalen.
2. Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken, voor aankomst in de accommodatie, te worden voldaan. Bij kortingen en niet tijdig betalen komt uw korting te vervallen.
3. Bij reserveringen binnen 8 weken voor aankomst in de accommodatie dient de gehele reissom binnen 1 week na ontvangst van de reserveringsbevestiging te worden voldaan.
4. Bij reserveringen binnen 2 weken voor aankomst in de accommodatie dient de gehele reissom binnen 1 dag (per omgaande) na ontvangst van de reserveringsbevestiging te worden voldaan.
5. Indien de aanbetaling en/of het restant van de reissom niet binnen de gestelde termijn is voldaan, behoudt Juliette Tentvakanties zich het recht voor de reservering te annuleren en is de aanmelder aansprakelijk voor de annuleringskosten (zie annuleringsvoorwaarden).
6. Bij nalatige betaling komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de aanmelder, inclusief de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag vanaf de maand na de betalingsdatum, zoals vermeld op de reserveringsbevestiging. Eventuele kortingen komen hiermee dus dan ook te vervallen.

3. Borgsom

1. De borgsom bedraagt € 50,00 per gereserveerde accommodatie en wordt desgevraagd direct bij aankomst door de vertegenwoordiger van Juliette of campingeigenaar zelf geïnd. Het bedrag kan soms per camping verschillen, afhankelijk van de eventuele extra kosten die hieraan verbonden zijn.
2. De borgsom krijgt u na de eindcontrole van de accommodatie door de vertegenwoordiger van Juliette Tentvakanties of campingeigenaar , voor vertrek, geheel of gedeeltelijk terug. Wij vragen u de borgsom a contant in een enveloppe mee te nemen. Liever per bank? Geeft u dit dan tijdig aan.
3. Indien u eerder vertrekt dan wanneer de eindcontrole heeft plaatsgevonden, dan zal de borg achteraf per bank terugbetaald worden. Eventueel geconstateerde gebreken zullen van de borgsom ingehouden worden.
4. Juliette Tentvakanties berekent geen kosten wanneer u servies of glaswerk per ongeluk breekt.
5. Beschadiging, vermissing of vernieling van de accommodatie of van het overige inventaris, anders dan het servies of glaswerk, zal op basis van de kostprijs in rekening gebracht worden. Het bedrag zal direct verrekend worden met de betaalde borgsom, onverminderd de verplichting tot vergoeding van het bedrag dat de borgsom te boven gaat.
6. De accommodatie dient veegschoon achter gelaten te worden, in ieder geval in gelijke staat als waarin de accommodatie aan de huurder bij aanvang is toegekend. Indien bij de eindcontrole blijkt dat de accommodatie niet voldoende schoon is, zal van de borgsom een minimale extra van € 50,00 voor de eindschoonmaak ingehouden worden. Dit is een extra bijdrage in de schoonmaakkosten. Dit in verband met het inplannen van een extra schoonmaak.

4. Wijzigingen in de reeds bevestigde reserveringen

1. Uitvoer van wijzigingen door de aanmelder geschiedt alleen indien mogelijk en pas na schriftelijke bevestiging door Juliette Tentvakanties. Indien de wijziging niet mogelijk is, dan blijft de oorspronkelijke reservering staan. Voor eventuele wijzigingen brengen wij afhankelijk van de situatie een bedrag van € 24,50 in rekening.
2. Op wijzigingen die een gedeeltelijke annulering inhouden, zijn voor dat gedeelte de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
3. Indien de gereserveerde periode tijdens het verblijf op de camping wordt verlengd, dient u het extra verblijf op de camping per direct te betalen, volgens de op de site vermelde prijzen. Hierbij kan geen aanspraak worden gemaakt op de eventuele aanbiedingen/ kortingen en of andere acties.

5. Annuleringsvoorwaarden (Let op voor de aangepaste voorwaarden voor 2021/2022!)

COVID voorwaarden 2021:

  • Aanbetaling van € 99,00
  • Restant betaling 4 weken voor vertrek
  • Geen ontvangst op locatie mogelijk i.v.m. COVID = geld terug
  • Kosteloos annuleren bij code rood/oranje in het land van de bestemming.
  • Vraag ons naar de aanvullende voorwaarden die geldig zijn per camping!

Standaard annuleringsbeleid:

1. Reserveringen kunnen binnen 14 dagen na datum van de reserveringsbevestiging kosteloos worden geannuleerd.
2. Reserveringen kunnen alleen schriftelijk (per brief of per mail) worden geannuleerd met opgaaf van reden.
3. Bij annuleringen tot 14 weken voor aankomst in de accommodatie wordt 20% van de reissom in rekening gebracht met een minimum van €100,=.
4. Bij annuleringen tussen 14 en 6 weken voor aankomst in de accommodatie wordt 70% van de reissom in rekening gebracht, met een minimum van €100,=.
5. Bij annuleringen tussen 6 en 2 weken voor aankomst in de accommodatie wordt 90% van de reissom in rekening gebracht met een minimum van €100,=.
6. Bij annuleringen tussen 2 weken voor aankomst in de accommodatie en de dag van aankomst zelf wordt de volledige reissom in rekening gebracht.
7. Wij adviseren u een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten via Juliette Tentvakanties.

6. Beschikbaarheid accommodatie

1. Indien Juliette Tentvakanties de gereserveerde accommodatie niet kan aanbieden, dan krijgt de aanmelder hiervan direct bericht. De aanmelder krijgt een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief aangeboden, zonder verhoging van de reissom. Indien de aanmelder hiervan geen gebruik maakt, zal Juliette Tentvakanties terstond alle ontvangen bedragen terugbetalen.
2. Indien de annulering door Juliette Tentvakanties binnen 10 dagen voor aankomst in de accommodatie plaatsvindt, wordt de aanmelder, naast de terugbetaling van de ontvangen bedragen, een vergoeding geboden van 10% van de reissom met een maximum van € 150,=.

7. Aansprakelijkheid

1. Juliette Tentvakanties kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel berokkend aan of door gebruikers van de via Juliette Tentvakanties geboden accommodatie, hoe deze schade of dit letsel ook is ontstaan.
2. Deelname aan activiteiten, georganiseerd op of door de camping, geschieden geheel voor eigen risico.
3. Gebruikers van de via Juliette Tentvakanties geboden accommodatie, dienen de gedragsregels te respecteren, welke door de campinghouder voor op zijn terrein aanwezige gasten zijn vastgesteld.
4. De gebruiker(-s) van de via Juliette Tentvakanties aangeboden accommodatie die hinder of overlast oplevert of kan gaan opleveren, of die de gedragsregels die gelden op de camping niet respecteert, kan eventueel, na een eerste waarschuwing, uit de accommodatie verwijderd worden, dit zonder recht op terugbetaling.
5. Juliette Tentvakanties is niet verantwoordelijk voor het gedrag van andere gasten op de camping.
6. In het voor- en naseizoen kan de campinghouder genoodzaakt zijn een aantal voorzieningen op de camping niet aan de (Juliette Tentvakanties) gasten aan te bieden. Vanwege COVID-19 is dit ook mogelijk in het hoogseizoen.
7. Medewerkers van Juliette Tentvakanties op de camping zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheid van de zijde van Juliette Tentvakanties.
8. Indien een vertegenwoordiger van Juliette Tentvakanties door ziekte of andere dringende redenen verhinderd is zijn/haar werk te doen zal Juliette Tentvakanties zo spoedig mogelijk voor vervanging zorg dragen. In het geval dit niet direct geregeld kan worden, accepteert Juliette Tentvakanties geen aansprakelijkheid voor eventueel hieruit voortvloeiende kosten.
9. Kortingen: toegekende kortingen kunnen niet bij elkaar worden opgeteld. Juliette zal u de hoogst mogelijke/aangeboden korting toekennen op uw reservering.
10. De goedkoopste prijsgarantie telt over bruto bedragen op een dezelfde aangeboden camping. Deze bruto bedragen zijn de hoofdsom ofwel aanvangsprijzen van eventuele derde partijen.

8. Klachten

1. Het reisprogramma, de internetsite en overige communicatievormen zoals prijsstellingen, aanbiedingen en andere publicaties van Juliette Tentvakanties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter voor gewijzigde omstandigheden kan Juliette Tentvakanties geen aansprakelijkheid aanvaarden.
2. Heeft u een gerechtvaardigde klacht dan moet u deze in eerste instantie direct melden aan een medewerker van de campingreceptie of de vertegenwoordiger van Juliette Tentvakanties op de betreffende camping. Deze zal trachten een aanvaardbare oplossing te vinden. Indien er desondanks aanleiding blijft voor een gerechtvaardigde klacht, en er ter plekke geen oplossing geboden kan worden, dient deze uiterlijk binnen 3 weken na de laatste overnachting in de accommodatie schriftelijk bij Juliette Tentvakanties te worden ingediend. Deze klacht kan niet van toepassing zijn op de hierboven genoemde punten.
3. Overlast veroorzaakt door omgevingsfactoren, zoals geluids- of wateroverlast, wind of regen of zelfs ongedierte /insecten plagen komt van buitenaf en kan door Juliette Tentvakanties niet worden beïnvloed. Uiteraard zal de vertegenwoordiger van Juliette Tentvakanties proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken of weg te nemen, maar Juliette kan voor deze overlast geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wel heeft Juliette-Tentvakanties ervoor zorg gedragen dat in alle accommodaties in beperkte vorm middelen aanwezig zijn om op een eerste manier te kunnen reageren tegen overlast van ongedierte/muizen door middel van een hoge-tonen-stekker en op eventueel hevige stormbuien door middel van extra scheerlijnen en stormbanden.
4. Op alle geschillen tussen Juliette Tentvakanties en de huurder is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter te Haarlem is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.